کارگاه‌های رامونا

کارگاه آنلاین «خودمراقبتی»

مناسب برای «خانواده‌های فرزندپذیر»

کارگاه آنلاین «بیان حقیقت فرزندخواندگی»

مناسب برای «والدین فرزندپذیر»

کارگاه آنلاین «مراقبت آگاه از آسیب»

مناسب برای «مراقبین کودک در موسسات نگهداری»

کارگاه آنلاین «فرزندپذیری آگاه از آسیب»

مناسب برای «والدین فرزندپذیر»

کارگاه آنلاین «آمادگی برای فرزندپذیری»

مناسب برای «والدین فرزندپذیر»