Skip to main content
دسته‌بندی مطالب:

مقالات

مقالات

مرئیِ نامرئی

به تدریج که دانش درباره رشد دائمی مغز افزایش پیدا می‌کند، اثرات آسیب‌زای غفلت در سال‌های اولیۀ زندگی روشن‌تر می‌شود. غفلت، شدیدترین نوع کودک‌‌آزاری است؛…
۱۴۰۰/۰۱/۳۰