Skip to main content

در حالی که اکثر افراد هنگام شروع فرزندخوانی به نوزادان فکر می کنند ، بسیاری از بزرگسالان نیز وجود دارند که نیازمند خانواده هستند.

لورن و نلسون کانو که به عنوان بزرگسال به فرزندخواندگی پذیرفته شده اند می گویند و والدین آنها در خصوص پذیرش نوجوانان به عنوان فرزندخوانده می گویند.

۲ نظر

نظرتان را بیان کنید