رادیو رامونا – اپیزود ۷: رضایت

1401/06/06
7

فرزندپذیری نباید و نمی تواند به خاطر دیگری، به خاطر همسر، به خاطر غمگینی، به خاطر اینکه راه چاره دیگری نیست اتفاق بیفتد. سارا و همسرش به خوبی و بسیار به خوبی به این نکته واقف بودند. آنها در دو نقطه و زمان متفاوت به تصمیم محکم برای فرزندپذیری رسیدند. کلید موفقیت آنها احترام عمیقی بود که به انتخاب های همدیگر گذاشتند و فرصتی که برای رسیدن به رضایت کامل به یکدیگر دادند.

نظرتان را بیان کنید