Skip to main content

مادرانگی شعر است، یاسی آن را به زیبایی برای دختر دوازده ساله اش سروده است. با هم می شنویم.

فیلم معرفی شده در این قسمت را از اینجا مشاهده کنید:

نظرتان را بیان کنید